Grafika | Design Marketing | Propagace

Psychologické významy barev

Od Dne 15.8.2017

Vnímání barev není tak důležité, jako jejich psychologický význam. Základy psychologie barev položil již Johann Wolfgang Goethe, který na rozdíl od fyzikálních pravidel Newtona přesunul problematiku barvy z oblasti fyziky do oblasti psychologie. Barva je podle něj jak uvádí Pečínková (2006), …

 

„… záležitostí duše, projevuje se jako síla, která spojuje člověka silami vesmíru a její účinky podléhají zákonitostem přírodních dějů“

 

Goethe se pokouší stanovit obecná pravidla barevné harmonie na základě tzv. komplementárních dvojic a definuje jak elementární základní psychologickou charakteristiku jednotlivých barev, tak i zákonitosti jejich vzájemných vztahů. V nejobecnější rovině rozlišil Goethe barvy na aktivní (teplé) a pasivní (studené), takto se používají do současnosti. (Vysekalová, 2012)

Původní význami barev se soustředili k černé a bílé barvě, které symbolizují počátek a konec, život a smrt, dobro a zlo. Z celého barevného spektra má významné postavení barva červená, která v sobě skrývá významné funkce a často je spojena s láskou a sílou.

Preference barev je u jednotlivých lidí rozdílná, výzkumem založeným na upřednostňování barev byly získány výsledky s obecnou platností. Podle Maxe Lüschera (1969), který zásadně popsal významy barev, jsou jejich obecné významy, platné pro většinu populace, následující.

Takto rozděluje barvy Jitka Vysekalová v knize Psychologie reklamy, 2012 :

Rozdělení barev

Červená barva

Červená barva je barvou vzrušení, která se může vyjádřit jak v pozitivním smyslu (láska), tak v negativním smyslu (zloba). Symbol červených luceren naznačuje místo, kde se nabízí sexuální vzrušení, a už sama barva tomuto vzrušení napomáhá. Planoucí žár lásky se i v náboženské symbolice vyjadřuje červenou barvou. Ve staré Číně byla tato barva spojena se svatebními obřady.

Kromě vzrušivosti působí červená vznešeně, a proto tuto barvu použíjí vladaři, aby vzbuzovali úctu a obdiv. Další význam červené barvy je energická akce, změna, přetváření a pronikání vpřed. Tato barva je především mužská, patriarchální, protože je v ní obsažen chtíč dobývání.

V psychologii barev je význam červené pozitivně oslovit toho, kdo je sám silný, plný života, energický a sebevědomý, tato barvu mu dává sílu. Pravým opakem je ten, kdo je slabý, při kontaktu s červenou barvou se může cítit ohroženě.

Červená barva se v tomto významu spojuje s představami ohně, krve a nebezpečí. Díky tomuto psychologickému významu červené barvy ji můžeme označit jako barvu výstražnou.

Červená barva v člověku vyvolávává i fyziologické reakce, zvyšuje pulz, krevní tlak a rychlost dýchání. Pozorováním bylo zjištěno, že povzbuzuje chuť k jídlu, sexuální apetenci, může zvyšovat hlasitost hovoru a způsobuje agresivní chování.

Oranžová barva

Podle Lüschera je v červené barvě cílevědomá energie, která se přidáváním žluti mění v bezcílné a hektické rozčílení.

Oranžová barva se často spojuje s představou slunce, s bohatou úrodou i s bohatstvím obecně. Při kontaktu s ní vzbuzuje pocit radosti a slavnostního vzrušeného očekávání.

Růžová barva

Růžová barva vzniká přidáním bíle barvy do červené. Bílá barva je zde použita jako osvobozující. Červená směřuje k určitému cíli, kam upíná svoji energii, bílá ji však osvobozuje. V růžové barvě se nachází volnost a zároveň něžná energie.

Modrá barva

Modrá barva je srozumitelnou představou klidu. Symbolizuje klidnou vodu, reprezentuje uvolněný temperament, ženskost, něhu, věrnost, důvěru, lásku a oddanost. Z hlediska vztahu k chuti představuje sladké; dnes se tato barva na obalech kostkového cukru. Modrá dále symbolizuje tradici a matriarchát.

Fialová barva

Mužská červená a ženská modrá barva se smíchá a vznikne barva fialová. Na jedné straně by se mohlo říci, že je to barva pohlavní nevyhraněnosti (Lüscher uvádí, že ji preferují děti před pubertou, debilní děti, homosexuálové a těhotné ženy). Fialová je však daleko složitější barvou a má ještě mnoho významů.

Dalším významen fialové je potlačené vzršení, skryté tajemství, které může vyvolávat znepokojení. V římskokatolickém náboženství symbolizuje pokoru, pokání skromnost, zdrženlivost, střízlivost až svatou odloučenost.

Nejsložitější úrovní výkladu významu fialové barvy je její vymezení jako harmonie protikladů. Pochází od Mikuláše Kusanského (Nikolaus Cusanus, in: Lüscher, 1969), který rozlišoval čtyři stupně poznání. Pro nejvyšší stupeň poznání, „mystické nazírání, zvolil jako symbol fialovou barvu. Véto úrovni výkladu fialová symbolizuje odstranění všech rozporů a protikladů, je zázrakem, který zruší rozpor mezi přáním a skutečností. (Vysekalová, 2012)

Ve fialové barvě stále působí střídání červené a modré barvy, mezi impulzivním chtěním a obezřetnou citlivostí. Lidé s nižším intelektuálním potenciálem se touto barvou častěji nechávají „svést“, lidé s vyšším potenciálem ji naopak výrazně odmítají. Místo nadšeného odevzdání nastupuje princip účelnosti a jistoty.

Všechny tyto významy často podléhnou módním vlivům. V případě, kdy se fialová barva a její odstíny stanou módními barvami, tento fakt přehluší všechny výkladové roviny.

Zelená barva

Zelená barva je smíšená z modré a žluté barvy. Modrá a žlutá jsou protikladné síly, které se v zelené barvě vzájemně ruší, takže nastává nehybnost a klid, ale jejich síla je umrtvena pouze dočasně. V nehybnosti a klidu zelené však je stále přítomna možnost aktivity. Pokud se jedná o tzv. absolutní zeleň, ve které jsou modrá a žlutá složka v rovnováze, pak je tato barva vyjádřením naprosto statického stavu bez emocí, bez přání. Potencionální energie ukrytá v této barvě se nijak navenek neprosazuje, nepůsobí směrem ven. Tato vnitřní energie zelené může mít různé napětí, tvrdost a odolnost.

Charakter zelené barvy se mění na základě komponentů z kterých se skládá. Pokud se do zelená přidá tmavě modrá, stává se studenější a odolnější. Pokud naopak přidáme více žluté zelená se uvolňuje a více přizpůsobuje.

O člověku se hodně prozradí podle toho jaký tón barvy preferuje. Silně modrozelenou preferují lidé, kteří na sebe mají vysoké nároky a tyto cíle plní s velkým sebezapřením. Čistá zelená je barvou konzervativní, vyjadřuje potřebu uchovat to, čeho bylo již dosaženo. Světlá zelenožlutá barva vyjadřuje opačný postoj. Tuto barvu preferují lidé, kteří obracejí svůj zájem vně, nikoliv sami k sobě.

Zelená barva znázorňuje přírodu a z toho plynoucí ochranu životního prostředí. Zelená barva je barva naděje. Zelená v přírodě je statická, ale ukrývá energie růstu. Růst je možný, ale skrytý. Zelená vyjadřuje potřebu zachování života na zemi.

Žlutá barva

Smícháním barvy červené a zelené vzniká barva žlutá. Tím je přednastaven psychologický význam této barvy. Je zde spojeno vzrušení z červené barvy a skryté napětí barvy zelené. Vzniká vzrušené napětí, které potenciál uvolnění. Žlutá je symbolem dinamické energie, které nespoutaně vystupuje ven. Žlutá znázorňuje slunce, které svoji dynamikou uvolňuje energii do okolí. Žlutá barva také symbolizuje uvolnění, které nastává bezprostředně po orgasmu.

Žlutá symbolizuje potřebu rozvíjet se. Je v ní naděje, touha po radosti a rozkoši. Tato barva povzbuzuje, osvobozuje, působí vesele a otevřeně, znamená osvobozující uvolnění napětí.

Obecně význam žluté spojován s lidskou závislostí. Člověk, který doufá, ji preferuje, člověk ,který je zklamaný, ji odmítá.

Zlatá barva

Zlatá barva vyjadřuje silný pocit zářícího štěstí.

Hnědá barva

Hnědá barva vzniká z oranžové (červená+žlutá+černá). Hnědá má sobě aktivní impulz červené. Je to barva představující zem, teplo a bezpečí, barva tradice.

Hnědá je mlčenlivá, střízlivá, solidní a vážná, často je spojována s představou jistoty a pořádku. Hnědá symbolizuje teplo domova.

Šedá barva

Šedá barva je neutrální. Tento fakt platí především o střední šedé, není v ní ani vzrušení, ani uvolnění, její směr není ani ven, ani dovnitř. Psychologicky šedá nevymezuje žádný prostor, ale hranicí mezi prostory.

Pokud od šedé čekáme nějaké emoce, pak je to především smutek, nuda, pokora a chudoba.

Bílá barva

Bílá barva představuje extém ve smyslu koncového bodu světlosti. Je výrazem uvolnění, osvobození se od všeho, co se tváří jako překážka. Představuje absolutní svobodu pro všechny možnosti, je to čistý stůl, nepopsaná stránka, nový začátek.

Ve východních kulturách je bílá barva symbolem smrti, protože vyjadřuje nový začátek.

Bílá barva je symbolem míru, chladu a čistoty.

Černá barva

Černá je opakem bílé, je to koncový bod tmavosti, její význam představuje konečné rozhodnutí. Představuje agresivní vzdor, popření rozličného života. Symbolizuje nicotu, absolutní odříkání. V naší kultuře je symbolem smrti.

Černá barva je oblíbená u mladé generace nejen jako módní záležitost, ale také jako demonstrace vzdoru.

Celkově můžeme barvy rozdělit na pestré a nepestré. Nepestré barvy jsou černá, bílá a šedá. Pestré barvy jsou všechny ostatní.

Vhodné kombinace barev mají svá pravidla, která se odvozují od barevného šestnáctiúhelníku.

Harmonické kombinace barev vznikají na základě těchto pravidel.

  • Pravidlo tón v tónu je založeno na tom, že se kombinují sousední barvy, případně kombinace ob jedno pole.
  • Pravidlo jedné čtvrtiny doporučuje kombinovat barvy nalézající se v jakkoliv otevřené čtvrtině šestnáctiúhelníku.
  • Pravidlo jedné poloviny dává ještě širší prostor pro kombinace barev, celou jednu polovinu šestnáctiúhelníku, při dodržení zásady, že nikdy nesmí být použita žádná barva z druhé poloviny.
  • Pravidlo kontrastu doporučuje kombinovat přesně protilehlé barvy, tedy barvy kontrastní. Neměly by být použity rovnoměrně, jedna z nich by měla dominovat, druhá být doplňkem.
TAGY
SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY