Marketing | Propagace

Nový pohled na marketingový koncept

Od Dne 27.1.2017

 Trendy dnešní doby vedou firmy k novým řešením a postupům.

Holistický marketingový koncept je založen na vývoji, designu a implementaci marketingových programů, procesů a aktivit, přičemž uznává jejich šíři a vzájemné závislosti. Holistický marketing bere v úvahu veškeré marketingové aktivity.

Máme čtyři základní segmenty holistického marketingu:

Interní
marketing

 • Marketingové oddělení
 • Nejvyšší vedení
 • Další oddělení

Integrovaný
marketing

 • Výrobky a služby
 • Komunikace
 • Kanály

Výkonový
marketing

 • Tržby
 • Hodnota značky
 • Etika
 • Prostředí
 • Komunita
 • Právní záležitosti

Vztahový
marketing

 • Zákazníci
 • Kanály
 • Partneři

Popis jednotlivých segmentů

Interní marketing

Zaměřuje se na nalezení, vyškolení a motivování schopných zaměstnanců, kteří dobře slouží zákazníkům společnosti. Důležité je, aby všichni v dané firmě vyznávali stejné marketingové zásady, a to především vedení společnosti.

Zařadil jsem tento marketingový nástroj na první místo, protože pokud jsou ve firmě dobře nastaveny marketingové aktivity, jeho přínos je stejně velký nebo dokonce přínosnější než ty namířené směrem ven.

Je zcela zbytečné nabízet špičkové služby, když zaměstnanci společnosti nejsou připraveni je nabízet.

Marketing ve společnosti nemůže zastávat jediné oddělení, ale prostupuje celou firmou. Úspěch se dostaví pouze tehdy, pokud všechna oddělení společnosti pracují na splnění přání zákazníka. K takovému souladu dojde pouze tehdy, pokud vedení společnosti jasně a srozumitelně komunikuje se zaměstnanci o vizi toho, jaká marketingová orientace a filozofie firmy slouží zákazníkům.

Integrovaný marketing

Mluvíme o něm tehdy, když se ve fimě připravují marketingové aktivity a chystají se marketingové programy, které vytváří, komunikují a poskytují hodnoty zákazníkům s vědomím, že dostává ucelenou nabídku služeb.

Pokud si pořídíte novou technologii do firmy, očekáváte její montáž a následné zajištění servisu.

Musí se dodržet dvě pravidla:

 1. Vytvářet, komunikovat a poskytnout hodnotu zákazníkům dokáže mnoho různých marketingových aktivit.
 2. Musí se navrhnout a poté implementovat určitá marketingová aktivita s ohledem na všechny ostatní marketingové aktivity.

Integrovaná komunikace firmy znamená volbu takových sdělení, která se vzájemně doplňují a posilují. Firma musí vyvinout integrovanou strategii distribučních kanálů. Každý z distribučních kanálů by se měl zvážit, a to z pohledu jeho přímého efektu na prodej výrobku a na hodnotu dané značky, ale také z hlediska nepřímého dopadu kanálu způsobeného jeho interakcí s dalšími kanály. Mohou nastat dva extrémy:

 1. Příliš mnoho kanálů může vést k tomu, že nemůžeme zaručit jejich podporu.
 2. Příliš málo kanálů, je riziko toho, že nám utíkají příležitosti.

Při budování značky a generování prodejů hrají stále větší roli aktivity na internetu.

Výkonový marketing

Vyžaduje pochopení finančních i nefinančních přínosů marketingových aktivit pro firmu a lidskou společnost. Při zpracování výsledků firmy vezmeme v úvahu nejen tržby, ale budeme se zabývat i dopadem na tržní podíl, míru ztráty a spokojenosti zákazníků, ale také na kvalitu nabízených výrobků. Nedílnou součástí mohou být i právní, etické a demografické dopady všech aktivit společnosti.

 • Finanční odpovědnost

Stále častěji se vyžaduje, aby marketéři obhájili investice, vyčíslili ziskovost a zároveň vytvářeli silné značky a zvětšovali portfólia zákazníků. Využívá se stále širší škála finančních ukazatelů naznačující přímou a nepřímou hodnotu, kterou jejich marketingové úsilí vytváří. Velká část firmy se přitom odvijí od nehmotných aktiv, a to zejména značek, zákaznické báze, zaměstnanců, distribučních a dodavatelských vztahů a intelektuálního vlastnictví. Marketingové ukazatele mohou firmám pomoci kvalifikovat a porovnávat výkonost marketingu z celé řady pohledů. Díky těmto analýzám mohou firmy maximalizovat hodnoty těchto ukazatelů.

 

 •  Marketing společenské zodpovědnosti

Dopady marketingu daleko přesahují samotnou firmu, její zákazníky a lidskou společnosti jako celek. Z tohoto důvodu musí marketéři brát v úvahu i etické, environmentální, právní a společenský kontext svých aktivit. Úkolem firmy je v první řadě určit potřeby, přání a zájmy cílových trhů a uspokojovat je efektivněji než konkurence, přičemž musí brát ohled na dlouhodobý blahobyt zákazníka.

Vztahový marketing

Základním cílem marketingu se stále častěji stává vytváření pevných a trvalých vztahů s lidmi a organizacemi, které přímo nebo nepřímo ovlivňují úspěch marketingových aktivit firmy. Cílem našeho působení je vytvářet dlouhodobá přátelství s klíčovými partnery a tím získat a udržet jejich zakázky.

Mezi klíčové protějšky firmy patří zaměstnanci, zákazníci, marketingový partneři (distributoři, prodejci apod.) a členové hlavního managementu firmy (akcionáři, investoři). Je nutné usilovat o prospěch všech těchto subjektů a uspokojit jejich potřeby s ohledem na rovnováhu návratnosti pro jednotlivé klíčové skupiny.

Díky správnému působení vztahového marketingu nám vznikne jedinečný celek aktivit, které nazýváme marketingová síť, skládající se ze samotné firmy a zainteresovaných subjektů.

Princip je velice jednoduchý – musíte vytvořit efektivní síť vztahů se svými partnery a zisky příjdou samy.

Fima musí připravovat individuální nabídky, služby a sdělení jednotlivým zákazníkům a to na základě předchozích transakcí, preferencí médií a distribučních kanálů. Firma se soustřeďuje na nejziskovější zákazníky pomocí výrobků a kanálů. Počítá v dosažení ziskového růstu a ve větší podíl výdajů zákazníků z hlediska jejich vyšší věrnosti.

Inspiroval jsem se knihou Marketing managemet 14.vydání, Kotler | Keller

TAGY
SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY